Language

Que necesitas para emprender?

Necesitas unha idea e ganas de levala a cabo. Seguindo a metodoloxía INNOVATIA 8.3 podemos axudarche a converter a túa idea en empresa

Emega

Foro

MEDIDAS LABORAIS FRENTE AO COVID-19

1. Moratoria no pago de hipotecas: A moratoria hipotecaria beneficiará ás persoas traballadoras que vexan reducidos os seus ingresos ou se vaian ao paro pola emerxencia sanitaria. É necesario que o debedor hipotecario pase a estar en situación de desemprego ou, se é empresario ou profesional, sufra unha perda substancial dos seus ingresos ou unha caída importante das súas vendas, así como que o conxunto dos ingresos dos membros da unidade familiar non supere, no mes anterior á solicitude da moratoria, uns límites que, en liñas xerais serían en principio, e á espera da súa publicación no BOE, os seguintes: O límite de tres veces o Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples anual de catorce pagas ( Iprem). Con todo, incrementaríase en 0,1 veces o Iprem por cada fillo a cargo na unidade familiar e de 0,15 por cada fillo no caso de unidade familiar monoparental. Por cada maior de 65 anos membro da unidade familiar, aumentarase en 0,1 veces o Iprem. O límite será de catro veces o Iprem se algún dos membros da unidade familiar ten declarada discapacidade superior ao 33%, situación de dependencia ou enfermidade que lle incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar unha actividade laboral. Límite de cinco veces o Iprem cando o debedor hipotecario sufra parálise cerebral, enfermidade mental ou discapacidade intelectual, cun grao recoñecido igual ou superior ao 33%, ou persoa con discapacidade física ou sensorial, cun grao de discapacidade recoñecida igual ou superior ao 65%, así como nos casos de enfermidade grave que incapacite acreditadamente, á persoa ou ao seu coidador, para realizar unha actividade laboral. Outros supostos que se contemplan son que a cota hipotecaria, máis os gastos e subministracións básicos, sexa igual ou superior ao 35% dos ingresos netos que perciba o conxunto dos membros da unidade familiar, e que, como consecuencia da emerxencia sanitaria, sufrise unha alteración significativa das súas circunstancias económicas en termos de esforzo de acceso á vivenda: que o esforzo que represente a carga hipotecaria sobre a renda familiar multiplicouse por polo menos 1,3, e que se produciu unha caída substancial das vendas cando esta caída sexa polo menos do 40%.4 Inclúese como colectivo vulnerable por unidade familiar a composta polo debedor, o seu cónxuxe non separado legalmente ou parella de feito rexistrada e os fillos, con independencia da súa idade, que residan na vivenda, incluíndo os vinculados por unha relación de tutela, garda ou acollemento familiar e o seu cónxuxe non separado legalmente ou parella de feito rexistrada, que residan na vivenda. 2. As persoas afectadas por un ERTE cobrarán o paro sen consumir os seus dereitos de prestación Todos os ERTE (expedientes de regulación de emprego temporais) provocados pola situación de emerxencia sanitaria serán moito máis áxiles para que os traballadores afectados poidan cobrar paro sen consumir os seus dereitos xerados de prestación por desemprego (é o que se coñece como contador cero) e simplifícanse os requisitos para a presentación dun ERTE. Ademais, axilízanse tamén os ERTE que se presenten por outros motivos, non de causa maior, pero relacionados co coronavirus: terán un período máximo de negociación de 7 días, en lugar de 15. Os traballadores sen o mínimo cotizado tamén poderán cobrar o paro. Ás empresas que apliquen este tipo de ERTE exonéraselles do pago de cotas á Seguridade Social. 3. Medidas de protección por desemprego O decreto tamén recolle beneficios específicos para os traballadores fixos descontinuos, a tempo parcial e cooperativistas en materia de prestacións por desemprego e a prórroga automática das prestacións. 4. Reduciranse os requisitos para acceder ao paro dos autónomos O Goberno flexibilizará o acceso ao denominado “paro dos autónomos”, a prestación por cesamento de actividade, afectados pola crise sanitaria. A cobranza da prestación será compatible coa exoneración das cotas á Seguridade Social e coa aprobación de ERTE no caso de que se trate de autónomos con asalariados. 5. Avais públicos por importe de 100.000 millóns Créase unha liña de avais públicos de 100.000 millóns de euros. Desta forma, as empresas poderán solicitar créditos á banca privada contando co aval do Estado. É unha medida diferente á dos 200 millóns de euros en créditos públicos, concedidos a través do ICO e aprobados a semana pasada. 6. Teletraballo: axudas e máis facilidades O Ministerio de Traballo reducirá as esixencias en materia de riscos laborais ás empresas que o implanten. Ábrese unha partida económica de axudas ás pequenas e medianas empresas, axudas á dixitalización, para contribuír nos recursos que lles fagan falta para implantalo. 7. Protección ás familias Prohibirase o corte subministracións básicos como auga, luz e gas aos colectivos e familias vulnerables. O novo plan de medidas completa as xa aprobadas polo Goberno entre as que se inclúen: O aprazamento de débedas tributarias para pemes e empresas e que permite, a aquelas persoas ou entidades con operacións inferiores aos seis millóns de euros, , aprazar seis meses pagos por importe de ata 30.000 euros. Os conceptos que se benefician desta medida son: Pagos pendentes de retencións de IRP, IVE/IVE e Impostos de Sociedades. Así, permítese o aprazamento do IVE/IVE e as retencións do IRP (a empregados e profesionais) correspondentes a febreiro, marzo e abril de 2020 e o pago fraccionado do Imposto de Sociedades que se devindica o próximo 20 de abril.

eva.lopez
17 de marzo de 2020 20:11
Aínda non hai ningunha resposta

Engadir resposta

Desexas participar? Debes acceder coa túa conta de usuaria, ou se non a tes podes rexistrarte

Entidades colaboradoras