Language

Que necesitas para emprender?

Necesitas unha idea e ganas de levala a cabo. Seguindo a metodoloxía INNOVATIA 8.3 podemos axudarche a converter a túa idea en empresa

Emega

Pregunta

Si se achega información incorrecta?

No caso de que a xustificación fose incorrecta e/ou incompleta, requirirase á beneficiaria para que corrixa os erros ou defectos observados e/ou achega os documentos solicitados no prazo de dez días hábiles, advertíndolle que, de non facelo, procederase, despois de resolución, á revogación da subvención e, no seu caso, ao reintegro da contía percibida e á esixencia dos intereses de demora.

Entidades colaboradoras