Language

Que necesitas para emprender?

Necesitas unha idea e ganas de levala a cabo. Seguindo a metodoloxía INNOVATIA 8.3 podemos axudarche a converter a túa idea en empresa

Emega

Pregunta

Onde e como presentar as solicitudes?

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través dos formularios normalizados dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal 

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e firma admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).   

 

Entidades colaboradoras